Опитна станция по животновъдство и земеделие Смолян, ОСЖС, Селскостопанска академия, Млечни продукти Смолян, ОСЖС Смолян, животновъдство,
 пчеларство, растеневъдство, овцевъдство,
картофопроизводство, осжс смолян, Родопите,Smolian, Smolyan Rodopi

               


 
Пчеларство

 

Отделът по пчеларство към Опитна Станция – гр. Смолян е открит през 1961 г. с цел проучване морфологическите белези,

биологическите особености и стопанските качества на местната пчела. Работата на отдела е започнала след назначаването на н.с. Георги Кацаров.

След извършеното маршрутно обхождане на страната, за да се установи расовия състав на местните пчели, става ясно че в страната те са запазени от метизация с италианската пчела и са с много добри показатели за селекционна работа.

Родопският регион е преценен като най-подходящ за проучване на пчеларството при планински условия.

Заедно с изпитването на различни технологии за отглеждане на медоносната пчела отделът има за задача да подобрява чрез развъдно-подобрителна работа местната пчела.

В създадения племенен пчелин на територията на Опитна Станция – гр. Смолян се извършват морфологически проучвания и сравнителни изпитвания на групи от различни регионални популации пчели в Средните Родопи и на такива от други райони на страната.

Наред с технологическите задачи и селекция на местната пчела работата е разширена с проучване на медоносната растителност и на произхода на меда на базата на поленовия анализ на меда от ст. н.с.д-р Олга Петкова, която продължава започналата дейност отсвоя предшественик през 1967 г.

 

 

Българска медоносна пчела

 

В периода 1974- 1978 години тя провежда изследвания на меда и прашеца в районите на Смолян и Беденски бани. Събраните данни са основа за дисертация с тема “ Палинологични проучвания на пчелен мед и прашец, произхождащи от Смолянски и Беденски райони”.

Поради характера на терена и задоволителната чистота на местната пчела районът на Средните Родопи е обявен за резер- ват с цел опазването й.

През 1991г. именно българска медоносна пчела е определена като Родопска с латинско наименование Apis meliffera rhodopica. Тя е елемент на биологичното разнообразие на Ре-публика България и притежава много добри биологически и стопонски качества. В условията на страната семействата от Българската медоносна пчела се развиват добре и не проявява голяма склонност към роене. Българската медоносна пчела е склонна към “тиха” смяна (самосмяна) на пчелни майки, така също е миролюбива. При добри грижи и наличието на паша тя е в състояние да развива силни семейства и е високопродуктивна, а при отсъствие на паша – икономично изразходва хранителните запаси и ограничава слабо майките.

За запазване чистотата на Българската пчела е създаден резерват в Опитна станция - Смолян с шест микрорайона –  Девин, Стойките, Соколовци, Ягодина, Широка лъка, Кремене. Извършва се сравнителна и генотипна оценка на различните произходи.

Работата в резервата е оглавена от отдела по Пчеларство към Комплексно Опитна Станция – гр. Смолян. На територията на КОС – Смолян към племенния пчелин е създадено майкопро- изводително стопанство и изолиран плоден пункт за контроли- рано съешаване на отглежданите пчелни майки. За целите на селекцията в последствие се преминава към изкуствено осе-меняване на част от майките със специален за целта апарат. Сотгледаните пчелни майки отделът по пчеларство осигуряваплеменен материал за личните пчелини в региона и страната,а също и изходен материал за отглеждане на пчелни майки вдействащите тогава в страната майкопроизводителни пчеларски предприятия.

Дейността на отдела по пчеларство в периода 1991-1996 е насочена към създаване на високопродуктивни линии местнипчели в Южния резерват. Изледователската работа по този мащабен проект цели да се излъчат родоначалници на високоефективни линии чистопородни местни пчели посредством индивидуалния отбор и прилагане на изкуствено осеменяване на пчелните майки.

Апарат за изкуствено осеменяване на пчели-майки

Научно-изследователската и научно-приложната дейност на отдел Пчеларство през годините както и на този етап е насочена вследните направления:

 • решаване на специфични за района на Южно-български планински регион технологични и развъдни проблеми;

 • селекция на Българската медоносна пчела.

 • установяване на подходящи за отглеждане в района на сис-

  теми-кошери;

 • установяване влиянието на замяната на част от медовите за-

  паси върху презимуване на пчелните семейства;

 • разширяване на основните нектароизточници в отделните

  микрорайони на Средните Родопи, разработаване на спектри за идентификация на произхода и чистотата на пчелния мед;

   

Отделът по Пчеларство към Опитна Станция – гр. Смолян заедно с изброените направления в бъдеще подготвя своята база, зада отговаря и на изискванията за биологично пчеларство, чиято продукция е предпочитана.
 

 Начало / За нас /  История / Структура / Проекти / Научни изяви / Услуги / Партньори / Международно сътрудничество / Фотогалерия / Контакти / Новини

Интро / Intro