Опитна станция по животновъдство и земеделие Смолян, ОСЖС, Селскостопанска академия, Млечни продукти Смолян, ОСЖС Смолян, животновъдство,
 пчеларство, растеневъдство, овцевъдство,
картофопроизводство, осжс смолян, Родопите,Smolian, Smolyan Rodopi

               


 
Овцевъдство

 

През 1949 година започват първите опити за подобряване на аборигенната порода Среднородопската овца чрез кръстосването и с Карнобатската и Реплянската. Тези породи се оказват неподходящи, като породи подобрителки.

От 1963 г. със Заповед на Председателя на Академията на Селскостопанските науки е сформиран научен колектив за „Създаване на нова полутънкорунна порода овце - цигайски тип за планинските райони в Южна България”.

Създаването на новата порада започва чрез поглъщателно и възпроизводително кръстосване на нископродуктив ни местни

овце с груба и нееднородна вълна.

В началото на породообразувателния процес се използват кочове от породата „Меринофлайш” и впоследствие с цигайски кочове. Кръстосването с Цигайски кочове продължава до второ - трето поколение.

Отговарящите по тип и продуктивност минават на вътрешно развъждане, а неотговарящите продължават кръстосването с цигайски кочове. Тази селекционна работа продължава 40 години като през 1990 година се признава породата „Родопски цигай”. Активно участие в създаването на породата заемат научните работници и зооинженерите работещи в КОС– ст.н.с.д-р Йордан Маринов, И. Йовков и др.

Важна роля за преобразуването на овцевъдството в тези райони е

изиграло формиранотозаводско племенно стадо в КОС-Смолян.

И сега основните разплодници подобрители се произвеждат от това чистопородно стадо.

 Цигайски овце

Разпространението на създадените в него генеологични линии чрез елитни кочове в процеса на породообразувателния процес оформи относително еднородна, родственосвързана популация.

Независимо от настъпилите големи промени в броя на овцете и фактически разрушената структура на стадата през последните години се провеждаше интензивна изследователска работа. Ст.н.с.д-р Кафеджиев на основание многопосочни задълбочени изследвания представя научнообосновани концепции за формиране на вътрепородна структура и система на селекция при породата Родопски цигай.

В резултат на целенасочена научно-изследователска и приложна дейност са:

 • Установени са оптималните хранителни дажби и годишни фуражни норми за основните възрастови групи при овцете.

Каракачански кочове

 

Каракачански овце

 • Разработени са специфични за района елементи от технологията за отглеждане на агнетата, шилета и овцете.

 • Проучвани са конкретни въпроси, свързани с интензивното и пасищното угояване на агнета и шилета при условията на Средните Родопи.

 • Изпитани различни схеми за промишлено кръстосване и са установени подходящи за района втори бащини породи за хибридизация на овцете с цел интензификация на месодобива.

 • Извършени са проучвания върху количеството и качествата на продукцията на цигайски овце и факторите които влияят върху тях.

 • Изследвани са млечността, съставът и свойствата на млякото, съдържанието на мастни киселини в него.

  На територията на станцията се отглеждат аборигенни породи за района на Родопите – Среднородопска и Каракачанска овца. Целта на развъждането на тези овце е да се съхрани генофонда чрез системна поддържаща селекция.

  На настоящия етап основни задачи в селекцията на овцете

  са:

 • Усъвършенстване на системата за селекция на Цигайската порода овце в Родопите.

 • Системи за съхранение на аборигенни породи овце в Родопите – Каракачанската и Среднородопска.

 •  Генетика и репродукция – използване на методи за синхро-

 • низация, лапароскопия и ембриотрансфер за повишаване броя на реализираните агнета.

 • Системи за производство на екологична овцевъдна продук-

 • ция в района на Родопите.

 Начало / За нас /  История / Структура / Проекти / Научни изяви / Услуги / Партньори / Международно сътрудничество / Фотогалерия / Контакти / Новини

Интро / Intro