Опитна станция по животновъдство и земеделие Смолян, ОСЖС, Селскостопанска академия, Млечни продукти Смолян, ОСЖС Смолян, животновъдство,
 пчеларство, растеневъдство, овцевъдство,
картофопроизводство, осжс смолян, Родопите,Smolian, Smolyan Rodopi

               


 
 

Научен център по животновъдство и земеделие - Смолян  към Селскостопанска академия - София

 

обявява конкурс за академична длъжност „професор“ в професионално направление 6.3. Животновъдство, по научна специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването”- един, за нуждите на Научен център по животновъдство и земеделие - Смолян, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник”.

            Обява та е публикувана в  ДВ бр.  38 от 28.04.2023

 

Справки и документи – в ЦА на ССА

гр. София-1373, ул. «Суходолска» № 30

тел: 028127560

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 

ЗА РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

НА

 

НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО

 И ЗЕМЕДЕЛИЕ-СМОЛЯН

 

ЗА ПЕРИОДА 2023-2027

 

ОТ

 

ДОЦ. Д-Р ЦОНКА ОДЖАКОВА

 

 

за повече информация кликнете тук

 

 

Консултантски дейности

 

Безплатни консултации за млади фермери по подмярка

2.1.1"Консултански услуги за земеделски и горски стопани"

 

Започна приемът на заявления по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г.

НЦЖЗ - Смолян изготвя напълно безплатно проектни предложения за кандидатстване на младите земеделски стопани.

Срок за подаване на проектни предложения по подмярка 6.1:

Началната дата: от 00:00 часа на 01.11.2022 г.       

Крайната дата: до 17:30 часа на 06.01.2023 г.

Основни изисквания към кандидатите:

  • Подпомагат се млади земеделски стопани на възраст от 18 навършени до 40 навършени години (включително);
  • С първа регистрация, като земеделски стопани или да са започнали земеделска дейност с цел производство на земеделска и животинска продукция, преди не повече от 24 месеца от датата на кандидатстване;
  • Икономически размер на стопанството да е в границите от 8 000 до 16 000 евро Стандартен производствен обем (СПО).

Общият размер на финансовата помощ по подмярка 6.1 за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро.

Условията за кандидатстване на младите стопани по процедурата са посочени в насоките за кандидатстване, утвърдени от ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г. и са публикувани на интернет страницата на Министерството на земеделието и в Информационна система за управление и наблюдение  на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020).

Консултантите на НЦЖЗ – Смолян Ви очакват всеки работен ден от понеделник до петък от 8.00-16.00 часа.

От 02.11.2022 г., с публикуването на обявата за стартиране прием на проектни предложения по подмярка  6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани",  директорът на НЦЖЗ – Смолян издаде Заповед №151/02.11.2022 г.  за определяне на период на прием на заявления от 04.11.2022 г. до 30.12.2022 г., за предоставяне на КП А2Б в съответствие с Административен договор № РД50-43/04.10.2022г. сключен между Министерството на земеделието, Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция и Научен център за животновъдство и земеделие - Смолян, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-2.002 по подмярка 2.1.1 „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г. за изпълнение на проект №BG06RDNP001-2.002-0002 с предмет предоставяне на консултантски пакет А2Б на млади земеделски стопани от България, кандидати по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г.

Заявленията за получаване на КП А2Б се приемат всеки работен ден от 08.00 часа до 16.00 часа в административната сграда на НЦЖЗ – Смолян, гр. Смолян, ул. „Невястата” 35

Образец на заявление и договор може да намерите на интернет страницата на НЦЖЗ-Смолян - osjz-smolyan.com и на място в административната сграда.

Заявление

Заповед за прием

Договор

НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ-СМОЛЯН

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Научен център по животновъдство и земеделие” – Смолян започва реализирането на Проект „Предоставяне на съвети на млади земеделски стопани от България”,  по Процедура № BG06RDNP001-2.002 по подмярка 2.1.1 „Консултански услуги за земеделски и горски стопани” от мярка 2 „Консултански услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Целите на проекта са:

-         Да се предоставят качествени и ефективни консултантски услуги на млади земеделски стопани;

-         Да се подобри общата производителност на стопанствата на младите земеделски стопани и да се улесни процеса на навлизане на млади земеделски стопани в селскостопанския сектор;

-         Да се повиши конкурентоспособността на стопанствата, адаптиране и подобряване на производствената им дейност;

-         Да се извърши индивидуална оценка и предоставяне на консултантска помощ за устойчиво управление на стопанствата на млади земеделски стопани, в т.ч. и за използване на възможностите за финансова помощ чрез инструментите на Общата селскостопанска политика;

Продължителността на проекта е 36 месеца.

 

 

 

 

ПОКАНА

90 ГОДИНИ

НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ

Национална научна конференция с международно участие

„90 години творчество, растеж, развитие в аграрната наука“

18-19 октомври 2018 година Смолян

 

 

Покана - български език

Покана - английски език

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Начало / За нас /  История / Структура / Проекти / Научни изяви / Услуги / Партньори / Международно сътрудничество / Фотогалерия / Контакти / Новини

Интро / Intro