Опитна станция по животновъдство и земеделие Смолян, ОСЖС, Селскостопанска академия, Млечни продукти Смолян, ОСЖС Смолян, животновъдство,
 пчеларство, растеневъдство, овцевъдство,
картофопроизводство, осжс смолян, Родопите,Smolian, Smolyan Rodopi

               


 
Фуражопроизводство

 

Началото на научната дейност по фуражопроизводство се поставя от през 1951 г. от ст.н.с. ІІ степен д-р Тодор Савов Койчев. От 1963 г. до 1995г. работи ст.н.с. ІІ степен д-р Иван Атанасов Иванов, а от 1981 н.с. д-р Янко Димитров Кожухаров.

В сектора се разработват самостоятелно или съвместно със сътрудници от други специалности и научноизследователски звена задачи, с цел:

 • установяване на ефекта от храненето на болни от хематурия крави с тревни фуражи, получени от торени с азотни торове естествени ливади;

 • изучаването на някои биологични особености и стопански качества на по-важните ливадни треви при специфичните природни условия на Смолянски регион;

 • установяване на ефекта от егречното и органо -минералното торене на естествените ливади и пасища при условията на Средните Родопи;

 • определяне на подходящите видове минерални торове и норми на торене на естествените ливади и пасища в района на Средните Родопи; определяне на ефекта от торенето с високи дози азотни торове и установяването нс оптималните норми и съотношения между азотните, фосфорните и калиевите торове при минералното торене на планинските ливади и пасища;

 • разработване на общодостъпен метод за определяне на екологично-целесъобразните граници за минералното торене на естествените ливади;

 • установяване на подходящи хербециди за унищожаване на чемериката и на картъла и на ефективни способи за предпосевна обработка на чима при основно подобряване на картъловите пасища;

 • изучаване на ефекта от различни начини на ползване върхудобивността и ботаническия състав на естествените ливадни

  тревостои в района на Средните Родопи;

 • усъвършенстване на технологията н апробиране на тревната маса от естествените ливади, чрез предкоситбеното й третиране с подходящи десеканти с цел подсушаването й на корен, както и чрез разработване на начин за съхраняване на треена маса с повишена до 40 % влаж-ност в наситена с амоняк среда;

 • проучвания върху растежа и развитието на ливадната тимотейка и на червената власатка, отглеждани самостоятелно и в смески с подходящ бобов компонент на различен торов фон при условията на ОС – гр. Смолян;

 • установяване на разпространените разновидности на ливадната тимотейка в естествените тревостои в Смолянски регион, изолирането на перспективни линии и разработването на схеми за получаване на полихибридни популации със стабилни стопански качества с цел въвеждането им като нови сортове;

 

 Смески пролетен грах + овес

 • изучаването на развието на бялата лупина при условията на Средните Родопи и определянето на оптималния срок на сеиба, на ефекта от варуването на почвата; торенето с азотни, фосфорни и калиеви торове и конкретизирането на благоприятните срокове за прибиране на зелената маса;

 • сравнителното изпитване на различни сортове червена детелина и изпитанието на сибирския слез за производството на на зелена маса при условията на Средните Родопи;

 • установяване на растителното разнообразие и на пътищата за опазването на биологичното разнообразие на селскостопанските растителни видове в Родопите;

 • конструиране и изпитване на технически средства за подобряване на водно-въздушния и хранителния режим на почвата под ливадния чим, посредством обработването му с различни работни органи и др.;


 

 Начало / За нас /  История / Структура / Проекти / Научни изяви / Услуги / Партньори / Международно сътрудничество / Фотогалерия / Контакти / Новини

Интро / Intro